1196 Weergaven
7 Downloads
Lees verder
Duurzaamheid is een hot item in de maatschappij. In deze editie van Gerōn willen we het thema duurzaamheid op meerdere manieren verbinden aan de thematiek ouderen. Van duurzaamheid is niet een eenduidige definitie te geven, maar bij de meeste daarvan gaat het om iets dat een lange(re) levensduur heeft. Dat betekent dat of iets duurzaam is uiteindelijk slechts achteraf kan worden vastgesteld. Er bestaan dus geen directe indicatoren voor duurzaamheid, alleen voorspellers.

Een duurzame samenleving is een samenleving die zoekt naar een evenwicht, een balans tussen ecologische, economische en sociale/maatschappelijke waarden/belangen (People, Planet en Profit/Prosperity). Duurzaamheid kan in deze context worden gezien als het behouden van een balans tussen deze drie P’s. Wat een ‘juiste’ balans is, verschilt tussen individuen, groepen en samenlevingen als geheel en varieert bovendien in de tijd. Dat geldt dus ook voor de oplossingen van de duurzaamheidsproblemen. Die balans is steeds vaker onderwerp van debat met betrekking tot klimaatverandering, een thema dat nu hoog op de politieke en maatschappelijke agenda staat. Draagvlak onder de bevolking en betrokkenheid en participatie van de burgers zijn van essentieel belang voor het slagen van het klimaatbeleid. Alle thema-artikelen in deze editie van Geron relateren daarom op hun eigen manier aan de drie P’s.

In het thema-artikel van Rianne Kloosterman en Math Akkermans, medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, onderzoeken de auteurs naast de meningen van de Nederlandse burgers over klimaatverandering, het belang en de kosten van klimaatbeleid, en de actieve betrokkenheid, met aandacht voor verschillen in duurzaam denken en duurzaam doen tussen ouderen en jongeren en tussen andere bevolkingsgroepen.

De groei van de vraag naar zorg is op termijn onhoudbaar. Volgens de Gezondheidsraad raakt de zorgsector achterop in het behalen van de klimaatdoelstellingen. De ouderenzorg zoals nu georganiseerd is niet toekomstbestendig. Duurzaamheidsdenken doet langzaam zijn intrede in de Nederlandse langdurige zorg. Hoe hoog is bijvoorbeeld de CO2-footprint per verpleeghuisbewoner en thuiszorgcliënt? Frido Kraanen en Jolanda Buwalda geven antwoord op de vraag waarom duurzame ouderenzorg van belang is en gestimuleerd dient te worden. De auteurs pleiten voor een ambitieuze duurzaamheidsagenda op organisatieniveau met concrete doelen. Zij lichten dit toe vanuit hun praktijk, aan de hand van de duurzaamheidsambities en duurzaamheidsstrategie van Omring, een ouderenzorg- en gezondheidszorgorganisatie met bijna 5.000 medewerkers.

Hittestress vormt van alle klimaatdreigingen in het komende decennium het grootste risico voor de mens. De toenemende intensiteit van hittegolven heeft effect op de gezondheid van mens en dier en heeft extra sterfte die hitte tot gevolg. Ook meer ziekenhuisopnames. Vooral ouderen en mensen met een chronische aandoening als long- en hartklachten en bewoners van verpleeg- of verzorgingstehuizen zijn kwetsbaar. In hun artikel bespreken Werner Hagens en Laurens Zwakhals het toenemend belang, het doel, de inhoud en het effect van het in 2007 gestarte Nationaal Hitteplan van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De komende jaren is het duurzaam inzetbaar houden, binden en boeien van personeel een must. De Nederlandse beroepsbevolking vergrijst, er zijn minder mensen beschikbaar voor de arbeidsmarkt, de personeelstekorten zullen verder toenemen. In het driedelige Nederlandse pensioenakkoord van 2019 staan afspraken over duurzame inzetbaarheid die ertoe moeten bijdragen dat mensen gezond hun pensioen moeten kunnen bereiken. In 2022 hebben de Vlaamse sociale partners een akkoord gesloten met als doel een inclusieve arbeidsmarkt en duurzame tewerkstelling voor zoveel mogelijk mensen. Een driedelig akkoord met de Vlaamse Regering is in voorbereiding. Annet de Lange, Beatrice van der Heijden, Gerard Scheenstra en Linda Koopmans bespreken in hun thema-artikel hoe in Nederland duurzame inzetbaarheid van werknemers wordt gemeten, hoe het met die duurzame inzetbaarheid – gemeten via vitaliteit, werkvermogen en employability – is gesteld en hoe die nog verder kan worden verbeterd.

Naast deze thema-artikelen bevat deze editie uiteraard ook een variatie aan andere interessante artikelen binnen de vier domeinen van Gerōn: Arbeid & Inkomen, Wonen & Mobiliteit, Participatie & Ontwikkeling en Gezondheid & Zorg, en vindt u ook andere vaste Gerõn-rubrieken weer terug. Wij hopen dat deze editie van Gerõn u weer duurzaam bij mag blijven!