1427 Weergaven
5 Downloads
Lees verder

Leven Lang Leren is een thema dat onderdeel uitmaakt van het onderwijsbeleid van de rijksoverheid. Door middel van beleid wil de overheid volwassenen stimuleren om te blijven studeren. Dat is belangrijk want het tempo waarin beroepen veranderen neemt snel toe. Door technologische ontwikkelingen en ontwikkelingen als globalisering en robotisering worden steeds hogere eisen gesteld aan de vaardigheden van werkenden. Om-, bij- of nascholing van volwassenen moet ervoor zorgen dat zij snel op veranderingen in kunnen spelen. Om dit te realiseren stelt de rijksoverheid onder meer geld beschikbaar aan bedrijven die aan de slag gaan met scholing en de mobiliteit van werknemers. De figuur maakt duidelijk dat het aandeel werknemers dat in het betreffende jaar heeft deelgenomen aan minimaal één cursus voor het werk is gestegen tussen 2007 en 2011. De oudste leeftijdsgroep blijft echter achter in deze ontwikkeling. Het is onduidelijk of dit komt doordat oudere werknemers zelf niet meer zo gemotiveerd zijn om aan een cursus deel te nemen, of dat werkgevers minder geneigd zijn om aan deze leeftijdsgroep scholing aan te bieden.

Bron: CBS Statline